Menu
Algemene voorwaarden Outdoor Ommen, gevestigd te Ommen, Lemelerweg 13a, 7731 PR. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder het nummer 08203733 bevestigd bij deze dat deelname aan alle activiteiten is voor EIGEN RISICO. Deelnemers jonger dan 12 jaar kunnen slechts deelnemen onder begeleiding van ouders of verzorgers. Begrippen Aanbieder en afnemer Aanbieder Outdoor Ommen, of een door hem als zodanig aangewezen persoon. Afnemer Iedere persoon die met aanbieder een overeenkomst heeft afgesloten van welke aard dan ook. Indien deze overeenkomst blijkbaar geldt voor meerdere personen, wordt de aanmelder en/of woordvoerder aangemerkt als Huurder. Overeenkomst en betaling Overeenkomst Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen en is in beide gevallen bindend. De aanbieder is niet verplicht de overeenkomst schriftelijk te bevestigen, behalve dan wanneer afnemer expliciet hierom vraagt. Betaling Het volledige bedrag van de overeenkomst dient te worden voldaan bij boeking dan wel bij bevestiging van de boeking, uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van de overeenkomst. Annulering Annulering Bij annulering van de overeenkomst -om welke reden dan ook – is afnemer de volgende bedragen verschuldigd aan aanbieder, terstond te voldoen: - Bij annulering tot 30 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 25 % van het totaalbedrag. - Bij annulering tot 29 tot 20 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 50 % van het totaalbedrag. - Bij annulering tot 19 tot 10 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 75 % van het totaalbedrag. - Bij annulering tot 9 tot 0 dagen voorafgaand aan de overeenkomst of tijdens de overeenkomst: 100 % van het totaalbedrag. Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden geannuleerd. Onder het totaalbedrag vallen ook reservering- en ontwikkelingskosten, gemaakt door aanbieder uit hoofde van de overeenkomst. In bepaalde gevallen kunnen activiteiten worden verzet, waarbij overigens de verplichting tot betaling blijft bestaan, als omschreven in bovenstaande paragraaf. Outdoor Ommen Lemelerweg 13a 7731 PR OMMEN 06-58969910 Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op www.outdoorommen.nl/voorwaarden - Wijzigingen in deze voorwaarden zijn onder voorbehoud - Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid verhuurder Outdoor Ommen is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst en de daaruit voorvloeiende verplichtingen, met inachtneming van het bepaalde in de overige artikelen. Indien aannemer jegens huurder aansprakelijk is voor derving van genot, kan de vergoeding ten hoogste éénmaal het bedrag van de overeenkomst bedragen. Aansprakelijkheid van aannemer, onverminderd het bepaalde in andere artikelen, ontstaan door dood of letsel van een deelnemer, is beperkt tot ten hoogste drie maal de som van de overeenkomst. Verplichtingen Outdoor Ommen Outdoor Ommen is verplicht tot levering volgens de overeenkomst op afgesproken plaats, tijd en datum. Aansprakelijkheid Afnemer Ieder neemt voor Eigen Risico deel aan de activiteiten. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel berokkend aan deelnemers en/of hun eigendommen. Aanbieder is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door hem gehuurde goederen tijdens de duur van de overeenkomst Aanbieder is verplicht tot tijdige inlevering van het gehuurde. Wijzigingen Outdoor Ommen hanteert altijd het minimum aantal deelnemers omschreven op haar website om onze arrangementen rendabel te houden. De overeenkomst kan nadat deze tot stand gekomen is tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit of het arrangement vrijblijvend in aantal personen naar beneden worden bijgesteld tot 15% van het totaalbedrag. Bij 7 dagen of minder voor aanvang van de activiteit of het arrangement is dit niet meer mogelijk en zal men het afgesproken totaalbedrag moeten betalen. Bij een bijstelling nadat de overeenkomst tot stand is gekomen van meer dan 15% van het totaalbedrag gelden de regels onder het kopje ‘annulering’. Het naar boven bijstellen van het aantal personen is mogelijk tot uiterlijk 1 dag voor aanvang van het arrangement. Fouten Kennelijke fouten Kennelijke fouten in een van onze publicaties, programma's, prijslijsten of overeenkomsten, zijn niet bindend voor aanbieder. Geldigheid Geldigheid algemene voorwaarden Bovenstaande Huur- en deelnamevoorwaarden treden in werking zodra een overeenkomst tot stand is gekomen. De verantwoordelijkheid voor het nalezen van deze algemene voorwaarden ligt geheel in handen van de afnemer. De aanbieder is niet verplicht om de voorwaarden te delen bij een totstandkoming van een overeenkomst.